COBOSYSTEMS

PRIVACY STATEMENT

V1 01-07-2023 | 16:45:17

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verstrekt door deelnemers en relaties (hierna: persoonsgegevens), alsmede op gegevens verkregen bij bezoek aan en gebruik van de website van de Cobosystems NV/SA. (hierna “COBO”).
De via deze website verkregen data zijn eigendom van COBO. COBO bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is COBO de 'Verwerkingsverantwoordelijke'.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website van COBO verwerkt COBO met uw toestemming uw (Persoons)gegevens voor de alle hierna vermelde doeleinden:

  • Het optimaliseren van de website en e-mail
    Om de inhoud van de e-mails van COBO te optimaliseren kan de open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet COBO om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor u als ontvanger. Op de website van COBO worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement;
  • Het verbeteren van dienstverlening
    COBO heeft een gerechtvaardigd belang om het emailadres van deelnemers en relaties in bepaalde gevallen te gebruiken voor onderzoek naar verbetering van de dienstverlening;
  • Om u specifieke berichten en advertenties te tonen, kan COBO gebruik maken van de mogelijkheden van social media platforms, zoals Facebook, om via hun diensten te adverteren. COBO maakt gebruikt Facebook's e-mail lijst Custom Audiences om specifieke doelgroepen te bereiken of uit te sluiten. COBO creëert een Custom Audience door de e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden naar een advertentietool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten van een specifieke Facebook-campagne. COBO gebruikt de Facebook pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van advertenties of uw voorkeuren wijzigen, via de privacy instellingen van het social media platform, bijvoorbeeld Facebook.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens
COBO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie kan COBO u om persoonsgegevens vragen. Dit doet COBO ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door COBO gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt COBO haar database up-to-date.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft COBO via haar verwerker passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker maakt COBO gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Alle informatie wordt tevens in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens
COBO bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. U kunt COBO hoe dan ook te allen tijde vragen om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens uit ons bestand. Stuur daarvoor een mail naar info@cobosystems.be.

Uw rechten
COBO en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door onze verwerker voor COBO worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien
die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link
waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die COBO per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan COBO via het e-mailadres: info@cobosystems.be. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.
In het geval u COBO vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal COBO daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 (een aantal) jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door COBO te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal COBO uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert COBO u over de reden daarvan.

E-mail
Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens
COBO helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door COBO. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerkingen van door COBO en/of haar verwerkers. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verwerkingen buiten de EU
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met partijen buiten de EU.

Taal
Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?
Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@cobosystems.be.

COBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.